Πως θα μου καταβληθεί η αποζημίωση;

Η καταβολή αποζημίωσης στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο για αποζημίωση από αστική ευθύνη ή η επιστροφή σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ γίνεται με την έκδοση δίγραμμης επιταγής σε διαταγή του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο από αυτόν τραπεζικό λογαριασμό.

Δείτε επίσης: Διαδικασία αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρία...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ -  ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ