Υποχρεώσεις που έχω

Ποιες υποχρεώσεις έχω απέναντι στην ασφαλιστική μου εταιρεία μετά το ατύχημα;

Σύμφωνα με το Νόμο, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρία του κάθε ατύχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε γνώση του ατυχήματος.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο ή που κρίνεται αναγκαίο για το χειρισμό της υπόθεσής του από τον ασφαλιστή. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων αυτών ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθεί, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλει στην εταιρία αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Δείτε επίσης: Eνέργειες σε περίπτωση ατυχήματος...

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΩ -  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΗ Κ.Ο.Κ. -  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ